Nové pražské stavební standardy – destrukce bydlení v Praze

Dokážete si také představit situaci, kdy se sníží jednotlivé odstupové vzdálenosti mezi domy ve vašem okolí a nadále se bude snižovat počet parků a zelených ploch k relaxaci? Vyjít si na procházku s partnerem? Nebude kde, všude kolem budou domy. A co představa, že jdete s malým dítětem k zápisu do školky a na dveřích školky bude viset cedule s nápisem „přijímáme pouze předškoláky“? Rád bych požádal všechny ty, kteří si to nedokážou představit, aby zpozorněli, neboť takto nastíněné situace se prostřednictvím Pražských stavebních předpisů mohou stát v blízké budoucnosti realitou. Mrzí mě minimální zájem z řad veřejnosti, a to i té odborné. Málokterý dokument může tak významně ovlivnit životy Pražanů, jako právě Metropolitní plán a předpis na něj bezprostředně vázaný – Pražské stavební předpisy. coque samsung a20 Ty by měly nahradit letitou vyhlášku 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a to zcela zásadním způsobem. Vaše kvalita bydlení totiž může být velice zasažena. Bylo vůbec nutné připravovat Metropolitní územní plán? Co bylo vlastně důvodem pro vytvoření nového Metropolitního územního plánu? Hlavní město Praha přitom už mělo kvalitně zpracovaný návrh územního plánu (je paradoxem, že tento plán 2008-2012 měl v sobě zahrnuto více zeleně, koeficient zeleně totiž byl větší než stávající Hudečkův návrh). Coques personnalisées samsung V roce 2011 se však ještě náměstek pro územní rozvoj Tomáš Hudeček vydal cestou novou, neprobádanou – Metropolitním územním plánem. Hudeček argumentoval tím, že ten starý byl korupční a vyhovoval developerům. Aby své argumenty podepřel, mluvil o tzv. Modrých deskách, které měly být seznamem veškeré korupce vázající se na starý ÚPN. Tyto „Desky“ však nikdo nikdy neviděl a stejně tak nikdy nebylo zahájeno žádné vyšetřování, které by existenci takového dokumentu potvrdilo. Z jeho návrhu jsme se mohli nově dozvědět, že nový návrh bude mít dvě vrstvy a čtyři barvy. Dalším důvodem tohoto kroku do neznáma bylo údajně zajistit chybějící prostředky na potřebnou infrastrukturu Prahy, zejména pak v oblasti školství – které by vznikly eliminací „šedé ekonomiky“. coque iphone 7 plus Převážně tyto argumenty dominovaly celému předkladu a s příslibem toho, že bude v novém návrhu pamatováno na investice do infrastruktury, zejména školství jsem tento návrh podpořil. Jak naplňuje Tomáš Hudeček své sliby o kvalitě nového MUP? Po dvou letech od zadání MUP přichází na stůl první zásadní předpis vázaný na Metropolitní územní plán, a to Pražské stavební předpisy. Pojďme se s ním blížeji seznámit. coque iphone xs Struktura a koncepce nového předpisu jsou naprosto odlišné oproti původní vyhlášce. Tento předpis se věnuje zejména dosud opomíjeným urbanistickým vztahům a zavádí zcela nové pojmy. Je však zřejmé, že nový předpis bude (a musí být) vázán na nový Metropolitní plán, který však není ani v prvním kole projednávání. Proto představa, že účinnost těchto předpisů má být dle předkladatelů od druhé poloviny roku 2014, je přinejmenším zarážející, a to zvlášť za situace, kdy existuje silná pochybnost hraničící s jistotou v tom, zda bude Metropolitní plán v ZHMP vůbec schválen. Předpis totiž bude pracovat s pojmy, které stávající platný územní plán vůbec nezná. Tomáš Hudeček se veřejnosti pyšní tím, kolik konzultantů a odborníků se na vytváření předpisu podílelo. Kdokoliv si přečte seznam jejich jmen, zjistí, že se jedná zejména o jména spolupracující s autorizovanými architekty a autorizovanými inženýry, kteří jsou plně (tedy i finančně) vázáni na zadání jednotlivých developerských skupin. Navíc je i diskutabilní navýšení rozpočtu HLMP ve prospěch těchto odporníků v porovnání s tím, jakou práci, za kolik prostředků a s jakým výsledkem dosud odvedly – návrh nařízení je totiž podroben zcela zásadní kritice Ministerstvem pro místní rozvoj, které požádalo o jeho přepracování a standardizaci s celostátní normou (toto téma je na samostatný článek). Naopak chybí jako konzultanti jednotlivé Městské části, a jejich odbory územního rozvoje a výstavby, jakožto zástupci jednotlivých městských částí, pro které zejména tento předpis má sloužit. Dále PSP postrádají jakékoliv řešení veřejné vybavenosti, není zde žádný posun od původní vyhlášky. coque iphone 8 Ustoupilo se i od požadavku, který vznesly jednotlivé Městské části k potřebě zapracování do veřejné vybavenosti formu spolupráce „stavebníka“ a jednotlivých městských částí na zřízení příslušného počtu míst v předškolních a školních zařízení, přičemž již dnes čelí řada vnějších městských částí problémům s masivní výstavbou a malým počtem míst ve školních zařízeních. coque samsung s6 Pro ilustraci připomínám, že toto bylo jedno z Hudečkových oblíbeným mediálních klišé. Komu tedy zadání nového Metropolitního plánu ve skutečnosti pomůže? Znamená to, že předkladateli návrhu se elegantně podařilo legalizovat developerskou lobby skrze tzv. Ozvučnou desku, která tímto návrhem zajistila svým zaměstnavatelům výrazné snížení nákladů na novou výstavbu v rámci hl.m. Prahy na straně jedné a na straně druhé výrazně větší manévrovací prostor při procesu umístění stavby do stávajícího prostředí. To vše na úkor snižování komfortu bydlení stávajících i nových rezidentů, tedy obyvatel Prahy. Krásným takovým příkladem může být například aplikace nových pražských stavebních předpisů na řešení parkování, dopravy v klidu. Kapacity parkování jsou v předpisu jednostranně upravovány ve prospěch stavebníků, developerů, investorů jednotlivých investičních záměrů, přičemž z předpisu zcela jasně plyne – a předkladatel nijak tento fakt neskrývá, že pokud developerovi nebude z ekonomického hlediska vycházet počet parkovacích stání na svém pozemku (například nebude chtít vytvořit další podzemní parkoviště) může tyto parkovací stání umístit na veřejnou komunikační síť, přičemž již dnes na území celého území hl. m. Prahy je vysoký deficit parkovacích stání. Touto úpravou by došlo k navýšení počtu parkovacích stání bez možnosti jakékoliv regulace na úkor již stávajících rezidentů. Pokud nedojde k úpravě celého předpisu před jeho vydáním, může území hl. coque iphone 4 m. Prahy sloužit jako neřízené nájezdové území, které developer bude moci legálně maximálně vytěžit bez ohledu na stávající specifika jednotlivých lokalit, a bez jakékoliv participace na dalším rozvoji dané lokality. Jakékoliv soudní spory budou navíc komplikované zásluhou nejednoznačnosti užívané terminologie, která je navíc vázána na Metropolitní územní plán. Otázky vyřčené v úvodu mého textu se pak stanou realitou. Závěr Mnoho dalších poznámek, které rozšiřují tento článek o jednotlivé konkrétní připomínky, jsem uvedl pod tímto článkem včetně odkazů na stažení jednotlivých dokumentů tak, aby si je každý z vás mohl vyhledat a přečíst. Když jsem četl odmítání kritiky ze strany spolutvůrců návrhu PSP s odkazem, že městské části návrh PSP kritizují z důvodu neobliby TOP 09 a zejména Tomáše Hudečka, nestačil jsem se divit. Myslím, pro nás není zásadní, kdo a z jaké politické strany návrh předkládá (byť v některých případech sleduji návrhy pozorněji), jako to, do jaké míry tento dokument promění životy nás Pražanů. Na této bázi funguje spolupráce s TOP 09 na Praze 9, a to Ať už s místostarostou Doležalem, nebo jeho kolegy a kolegyněmi. V Praze jsem se narodil, vyrostl, vystudoval, založil rodinu a chci zde i zestárnout a není mi lhostejné, jakým způsobem se bude měnit místo, kde žiji.

Článek obsahuje související odkazy
Aktuální verze PSPStrategický plán rozvoje Hl.m. Prahy