KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY:5 V bezpečnosti a ochraně soukromí

Naše priority:

Umístění kamer do míst se zvýšeným rizikem nápadu trestné činnosti

Likvidace a rušení problematických ubytoven a squatů

Prevence a osvěta zaměřená především na seniory a mládež

Program pro osoby bez domova

Opatření proti hazardu

Prohloubení spolupráce s městskou policií a Policií ČR v oblasti bezpečnosti

Režim okrskové služebny městské policie v Hrdlořezích

Protipovodňová ochrana

Zajištění bezpečnosti při pořádání významných akcí na Devítce

 

V uplynulých letech jsme se snažili klást důraz zejména na prevenci a zapojení veřejnosti. Vnímáme, že pocit ohrožení patří k nejpalčivějším problémům všech obyvatel Prahy, včetně těch z naší městské části.

 

2

1.) Umístění kamerového systému do míst se zvýšeným rizikem nápadu trestné činnosti

V roce 2010 jsme se rozhodli pro vytvoření vlastního kamerového systému nezávislého na systému městském. coque iphone xr Devítka má tedy svůj vlastní systém, který je jako jeden z mála v Praze připojen na centrální pult bezpečnostních složek na Praze 9. Byli jsme si bohužel vědomi toho, že Praha nám i přes naše žádosti počet strážníků nezvýší a kamerový systém se nám tak stal alespoň částečnou náhradou za chybějící strážníky v ulicích. Změnu v nápadu trestné činnosti po zavedení tohoto systému můžete vidět na níže uvedených grafech.

2.) Likvidace a rušení problematických ubytoven a squatů

Za poslední roky se nám podařilo (především úsilím Tomáše Holečka a Adama Vážanského) odstranit sedm problematických ubytoven a squatů, díky čemuž se snížil výskyt potenciálně rizikových osob na Praze 9. U poslední ubytovny v Odlehlé ulici již máme pravomocné rozhodnutí soudu a tak je jisté, že v brzké budoucnosti bude odstraněna i ta.

3.) Prevence

Roli prevence vnímáme v řešení bezpečnostních otázek jako zásadní, proto dlouhodobě podporujeme preventivní a osvětové akce zaměřené zejména na nejzranitelnější skupiny občanů – seniory a mládež.

Pro mládež plánujeme další rozvoj nízkoprahového a volnočasového klubu Harfica. Důležitou součástí bezpečnosti dětí ve velkých městech je i dopravní výchova. Městská část Praha 9 vybudovala a vlastní jedno z nejmodernějších a nejlepších dětských dopravních hřišť v ČR.

Každý den se dočítáme z novin o zlodějích a podvodnících, kteří si zvolili za terč mnohdy příliš důvěřivé seniory. Zejména osaměle žijící senioři se stávají snadnějším terčem různých „šmejdů“. Proto budeme pokračovat v úspěšných a osvědčených projektech, jakými jsou senior akademie a další informativní kampaně, reagující na stále vynalézavější triky podvodníků.

Bez názvu

4.) Program pro obyvatele bez domova mimo obytné zóny

Celá Praha včetně Devítky se dlouhodobě potýká s problematikou výskytu sociálně vyloučených osob v ulicích, obytných zónách a parcích. coque samsung a5 Ve spolupráci s Městskou policií kontrolujeme místa potencionálního výskytu bezdomovců a z těchto míst je vykazujeme. Není ale možné používat pouze represivních prostředků, protože mají jen omezené výsledky. Coques personnalisées samsung Městské části, které se daly pouze cestou represe, jen zvýšily náklady na různé „ochranné služby“, ale podstata problému na jejich území nadále přetrvává.

Vzhledem k tomu, že se situace rok od roku zhoršuje a centrální řešení je v nedohlednu, rozhodla se ODS Devítka (iniciativou Tomáše Holečka) realizovat vlastní projekt. Cílem projektu je vytvořit „nocležiště“ pro bezdomovce, kteří jsou zcela bez střechy nad hlavou, ale dlouhodobě v lokalitách MČ Praha 9 pobývají.

Tato nocležiště (včetně jejich okolí) mají mít jasně daná pravidla, budou se nacházet mimo obytnou zástavbu a mimo veřejností využívané plochy, stejně jako budou mít svůj hygienický servis a plánovány jsou i pravidelné návštěvy terénních pracovníků. Každé nocležiště bude hlídáno pověřeným hlídačem z řad bezdomovců v daných komunitách, ti budou zodpovědní za řádné užívaní nocležišť a budou se zodpovídat pověřenému pracovníkovi MČ Praha 9. Pokud doposud fungovala v některých lokalitách MČ Praha 9 spolupráce s bezdomovci na bázi „bydlíš tu, tak si po sobě uklízej“, nevidíme důvod, proč by to nemohlo fungovat i jinde.

5.) Hazard

Devítková ODS jako první politická strana na Praze 9 v rámci hlavních priorit ve svém volebním programu z roku 2010 uváděla důslednou kontrolu heren, non-stop barů a dalších problematických provozoven. Politická strana, která chce letos hazard zakázat úplně, byla od roku 2006 součástí devítkové koalice a v době, kdy měla hazard na starost (i přes některé naše výhrady) počet míst, v nichž se hazard provozoval, nikdy nesnížila. Stejně tak v roce 2010 neuváděla opatření proti hazardu ve svém volebním programu, kde bylo pouze uvedeno, že z příjmů hazardu budou financovat Státní fond kinematografie. Není složité hlásat populistická hesla bez hlubšího vysvětlení a zveřejnění řešení.

My jsme se vedle ubytoven soustředili na problematické herny. To se týkalo veškerých heren provozující tzv. videoloterijní terminály, které předtím spadaly do kompetence Ministerstva financí a následně (po rozhodnutí Ústavního soudu) nově přešly na Hlavní město Prahu, dále se to týkalo hospod, v nichž neproběhla rekolaudace na hernu a přizpůsobení se nové vyhlášce, a v neposlední řadě bylo také vyhověno žádostem MŠ a jiných příspěvkových organizací, které požadovaly zrušení těchto zařízení v blízkosti školek apod.

Před připomínkováním nové vyhlášky jsme prostřednictvím internetových stránek www.Praha9.cz vyzvali všechny občany, aby nás upozornili na skutečnosti, kterými bychom se v případě některých provozoven měli vážně zabývat, stejně jako jsme požádali MP a PČR o nahlášení problematických míst.

Na základě vyhodnocení všech těchto skutečností navrhla ODS Devítka omezit počet heren o více než jednu třetinu, což je největší omezení hazardu na území Devítky v polistopadových dějinách. Je ale třeba si uvědomit, že velká část výtěžku z hazardu je investována do podpory sportu (zejména sportovních aktivit mládeže) a v rozpočtu jednotlivých sportovních klubů hrají tyto finanční prostředky zcela zásadní roli pro jejich provoz a další rozvoj. Jsme si vědomi toho, že nulovou tolerancí hazardu dojde pouze k tomu, že herny a hazard v hernách bude nahrazen jinou formou této kratochvíle. V tom dává za pravdu nejen historie, ale i současnost.

V oblastech s nulovou tolerancí vznikají v soukromých bytech různé „kluby“, kde se herny načerno provozují, bohužel už bez jakékoliv zákonné možnosti je omezovat, se špatnou možností kontroly a bez jakéhokoliv výtěžku pro stát nebo městskou část. Toto je zatím jediný výsledek všech populistů slibujících omezení hazardu: hazard se bude hrát dál (je stejně starý jako lidstvo samo), jen v jiných podobách a bez příjmů do pokladny městské části a sportovních klubů.

3

6.) Prohloubení spolupráce s MP a PČR v oblasti bezpečnosti

Praha 9 přispěla ke zmodernizování prostor Místního oddělení Police ČR ve Vysočanech. coque samsung note To vedlo nejen ke zlepšení pracovních podmínek pro „naše“ policisty, ale tato rekonstrukce měla zároveň význam pro obyvatele Devítky. Coques personnalisées iphone Oběti trestných činů se už nebudou nuceni setkávat na jedné chodbě se zadrženými, protože se oba prostory stavebně oddělily.

7.) Režim okrskové služebny MP v Hrdlořezích

Jsme si vědomi nárůstu obyvatel v této lokalitě, a proto plánujeme zřídit režim okrskové služebny v Městské policie v Hrdlořezích (v budově Kauflandu) a navýšení počtu strážníků v této lokalitě.

8.) Protipovodňová ochrana

Bleskové povodně v roce 2013 nás přesvědčili o tom, že spoléhat se můžeme pouze na sebe. coque iphone 6 Proto intenzivně pracujeme na opatřeních, díky kterým bude výrazně zlepšena ochrana obyvatel Hrdlořez. U Magistrátu hl. m. Prahy se nám podařilo prosadit zřízení dvou měrných bodů na Rokytce, takže budeme mít neustále k dispozici nejčerstvější údaje. Úzce spolupracujeme s hasičským záchranným sborem a pravidelně se podílíme na vylepšení jeho vybavení. V příštím volebním období, bychom chtěli iniciovat zřízení vlastní jednotky dobrovolných hasičů, abychom již nebyli na někom závislí.

9.) Zajištění bezpečnosti při pořádání celopražsky významných akcí na Devítce

Devítka se v uplynulých letech především zásluhou O2 Areny stala dějištěm významných sportovních i kulturních událostí. V příštím roce čekají Prahu 9 dvě významné světové sportovní akce: Halové mistrovství Evropy v atletice a Mistrovství světa v ledním hokeji.