Konkrétní závazky ve ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

 

Zajištění dostatečné kapacity mateřských a základních škol se řadí k prioritám ODS Prahy 9. Nejnovější odborná prognóza počítá v nejpravděpodobnější variantě s nárůstem počtu dětí do 15 let během čtyř let více než o jednu pětinu a jejich počty mají vzrůstat i v dalších letech – v roce 2026 téměř o 33 % ve srovnání s dneškem.

Naše závazky:

 • Pokračovat v rozšiřování kapacit mateřských a základních škol
 • Průběžné zlepšování vybavenosti škol
 • Důraz na výuku cizích jazyků
 • Pokračovat v pracovním vyučování u odborníků
 • Zachováme přípravné třídy

1) Rozšiřování kapacit mateřských a základních škol

Od roku 2010 přibylo v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 9 téměř 430 nových míst. Naposledy 26 míst v nové třídě MŠ Veltruská, která je otevřena od školního roku 2018/2019. I když jsme ve srovnání s ostatními městskými částmi v Praze patřili v rozšiřování počtu míst ve školkách mezi nejlepší, je zřejmé, že narůstající poptávce to nebude dlouhodobě stačit.

V příštích letech chceme nedostatek míst v mateřských školách řešit formou vytváření menších „školiček“, které by byly odloučenými pracovišti existujících mateřských škol.

Tři velké stavební akce – nové třídy v ZŠ Litvínovská pro 120 žáků, nový pavilon při ZŠ Špitálská zvaný Bumbálek pro 270 dětí a nový pavilon při ZŠ Novoborská pro 270 žáků – realizované v posledních dvou letech představují z hlediska počtu míst jednu novou školu pro 660 dětí v Praze 9. Hlavním úkolem v následujícím volebním období je výstavba nové Základní a mateřské školy U Elektry ve Vysočanech pro 750 dětí a žáků. Bude největší základní školou, která od roku 1989 od základů vznik- Ing. Tereza Štaubrová ne v Praze. Moderní školský objekt splňující ty nejnáročnější standardy by měl sloužit především dětem z Vysočan a odlehčit v této oblasti dosud spádové Základní škole Špitálská.

Protože přírůstek dětí do 15 let zasahuje i dosavadní spádovou oblast ZŠ a MŠ Na Balabence, počítá se s podstatným zvýšením kapacit i této školy. V plánu je postavit v jejím areálu nový pavilon.

ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-7-skolstvi-obr2

ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-7-skolstvi-graf2

2) Průběžné zlepšování vybavenosti škol

Nemalá část finančního příspěvku městské části Praha 9 školám je určena na postupné zlepšování jejich vybavenosti nejen novým funkčním nábytkem, ale i nejmodernějšími učebními pomůckami. Počítače jsou již samozřejmostí, nyní se chceme zaměřit na zlepšování kvality připojení k internetu.

ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-7-skolstvi-obr3

3) Podpora výuky cizích jazyků

Dobrá znalost cizích jazyků je v dnešním světě nezbytností. Snažíme se aktivně podporovat jejich výuku nejen ve všech našich základních školách, ale už i v mateřinkách.

Žákům základních škol chceme opět financovat mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (zejména z angličtiny), které jim otevřou širší možnosti uplatnění v dalším vzdělávání.

ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-7-skolstvi-graf1

4) Pracovní vyučování u odborníků

Pracovní vyučování žáků základních škol z Prahy 9 probíhá pod vedením mistrů odborného výcviku v perfektně vybavených dílnách Střední odborné školy na Jarově. Devátá městská část hradí platy mistrů a materiál, aby si děti mohly důkladně „osahat“ základy osmi řemeslných oborů – od klempířiny přes truhlařinu až po velmi žádaný obor uměleckého vázání květin. Žáci se toho nejen spoustu naučí, ale zároveň je to ohromně baví.

ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-7-skolstvi-obr4

5) Myslíme i na slabší a znevýhodněné děti

Ne každé dítě to má na začátku školní docházky snadné. Některé pro školu potřebují více dozrát, jiné se potýkají s vážnějšími problémy způsobenými nejrůznějšími zdravotními obtížemi.

V Praze jsme v roce 2013 byli mezi prvními městskými částmi, které začaly zřizovat důležité a prospěšné přípravné třídy pro děti s odkladem základní školní docházky. A ukázalo se, že ty, které ji absolvují, jsou lépe připraveny na výuku v první třídě a dělají pak výraznější pokroky. Proto chceme přípravné třídy v našich školách udržet a podle možností jejich počet zvyšovat. A máme také třídu pro děti s vadami řeči v Mateřské škole Kytlická.

Ve spolupráci s Asociací speciálních pedagogů ČR se přímo podílíme na návrzích nezbytných změn právních předpisů v expertní skupině na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR. Možnost ovlivňovat postoje nového vedení ministerstva považujeme za důležitou součást komunikace mezi místní samosprávou a centrálními úřady a hodláme ji i nadále plně využívat.

ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-7-skolstvi-obr5

6) Zdravá strava ve školách

Nadále chceme podporovat povědomí žáků a jejich rodičů o zdravé stravě a správných stravovacích návycích, ať už přednáškami ve školách, prostřednictvím výživových poradců ve školních jídelnách, osvětou na sociálních sítích apod.

Splnili jsme, co jsme slíbili:

 • Více míst v mateřských a základních školách
 • Moderní technologie ve školách
 • Podpora výuky cizích jazyků
 • Rozšíření počtu přípravných tříd
 • Specializovaná třída v mateřské škole pro děti s lehčími zdravotními handicapy
 • Podpora angličtiny v mateřských školách