Konkrétní závazky pro ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI

Musíme být připraveni postarat se o naše seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiče samoživitele, kteří dlouhodobě žijí v městské části Praze 9, i o další obyvatele, jež se dostanou bez vlastního zavinění do problémové situace.

Naše závazky:

 • Kvalitní péče na Poliklinice Prosek
 • Nový komplex zdravotních a sociálních zařízení na pozemcích za Poliklinikou Prosek
 • Péče o zdravotně handicapované spoluobčany a pacienty s civilizačními chorobami
 • Podpora sociálního bydlení
 • Bezbariérová MČ Praha 9
 • Řešení problémů bezdomovectví a závislostí

1) Péče o seniory

V posledních letech podíl seniorů (osob starších 65 let) na celkovém počtu obyvatel neustále stoupá. V současné době žije v MČ Praha 9 necelých 60 000 občanů, z toho je více než 10 000 seniorů. Jejich podíl na celkovém počtu obyvatel tak činí téměř 17 %. Počet obyvatel v roce 2030 bude podle střední varianty demografické prognózy činit 80 000 obyvatel a počet seniorů překročí hranici 12 000.

V současné době nabízí MČ Praha 9 prostřednictvím ústavu Sociální služby Praha 9 celkem 87 lůžek v domově seniorů. V domě s pečovatelskou službou je k dispozici 110 nájemních bytů. Pro další stovky seniorů zajišťuje nákupy, úklid, úkony osobní hygieny a další služby domácí péče.

V Kulturně aktivizačním centru Prosek mohou senioři využívat vzdělávací, pohybové, výtvarné, kulturní a volnočasové programy, které zahrnují výuku jazyků, práci s počítačem, kondiční cvičení pro seniory, pilates, výtvarné dílny, koncerty, besedy, výlety a mnoho dalšího. Služeb centra využívá každoročně více než 1000 našich seniorů.

I v budoucnu se bude ODS Praha 9 soustředit na zvyšování počtu zařízení pro seniory, jako jsou domovy s pečovatelskou službou nebo domovy seniorů. Bude zvyšovat míru péče o seniory přímo v jejich domovech a tuto péči chce rozšiřovat o fakultativní služby včetně poradenství a psychosociální pomoci. Podpora bude i nadále směřovat k organizacím působícím v městské části Praha 9 (ČČK, Duha), jejichž služeb občané využívají.

ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-6-zdravotnictvi-graf1

2) Pokračování v rozvoji Polikliniky Prosek

Přestože řada zdravotnických zařízení ve vlastnictví veřejné správy hospodaří se ztrátou, Poliklinika Prosek se může pochlubit přebytkovým rozpočtem, a přitom dokázala rozšiřovat a zkvalitňovat primární zdravotní péči. V uplynulých letech jsme vedle rekonstrukce prosecké výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy dokončili rekonstrukci a zateplení budovy polikliniky. Například jen v letošním roce zde bylo otevřeno devět nových ordinací a Poliklinika Prosek nyní poskytuje péči a širokou škálu služeb ve více než 30 lékařských oborech. Na poliklinice je rovněž zajišťována lékařská pohotovostní služba pro dospělé či lékárenský provoz. Pravidelně je modernizováno nebo doplňováno přístrojové zařízení. Proběhla i rekonstrukce stravovacího zařízení, které je součástí polikliniky. Vzhledem k tomu, že počet obyvatel ve spádové oblasti Polikliniky Prosek roste a ruku v ruce s tím se zvyšuje i poptávka po zdravotních službách, plánujeme v následujících letech další modernizaci prostor polikliniky, rekonstrukci čekáren, obnovu zdravotnických přístrojů a v neposlední řadě rozšíření parkovacích ploch. Naší prioritou je, aby zde byla i nadále poskytována odborná lékařská péče na té nejvyšší úrovni.

ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-6-zdravotnictvi-obr2

3) Využití pozemků za Poliklinikou Prosek pro komplex sociálně-zdravotních služeb

Podle demografických analýz musíme očekávat výrazné stárnutí populace, přičemž k největším změnám dojde v seniorské kategorii 65+. V celorepublikovém výhledu by se měl v následujících 40 letech počet seniorů dokonce zdvojnásobit.

Nezpochybnitelným faktem zůstává, že současné kapacity domovů seniorů jsou naplněny a na umístění se dlouho čeká. V Praze připadají v průměru na jedno volné lůžko v domově pro seniory tři žadatelé. V posledních letech také roste poptávka po místech v domovech se zvláštním režimem (meziročně vzrostla o 57 %) a neustále se zvyšují rovněž nároky na terénní či ambulantní službu.

Do vlastnictví se nám podařilo získat rozsáhlé pozemky v oblasti za proseckou poliklinikou směrem k Liberecké ulici. Vzhledem k jejich umístění v těsné blízkosti zdravotnického zařízení je využijeme právě pro uspokojování zdravotních potřeb obyvatel MČ Praha 9. Naším cílem je vytvořit zde nový komplex sociálně-zdravotních služeb pro seniory s více než 350 lůžky, který by zahrnoval potřeby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, hospicu, LDN a denního stacionáře.

ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-6-zdravotnictvi-graf2

4) Péče o zdravotně handicapované spoluobčany a pacienty s civilizačními chorobami

V současné době žije v České republice více než 120 000 občanů trpících Alzheimerovou chorobou a bohužel jejich počet neustále narůstá. Městská část Praha 9 postavila v uplynulých letech stacionář pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou a podobnými typy nemocí a v uplynulém volebním období rozšířila počet míst v něm. I v dalších letech budeme nadstandardní péči o tyto pacienty nadále rozšiřovat a zkvalitňovat v souladu s moderními trendy léčby. V rámci projektu výstavby komplexu sociálně-zdravotnických služeb za poliklinikou na Proseku připravíme i zařízení, které se speciálně těmto klientům bude věnovat.

ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-6-zdravotnictvi-obr3

5) Podpora sociálního bydlení

Městská část Praha 9 drží dlouhodobě v rámci Prahy cenu nájemního bydlení na velmi nízké úrovni. Její výše činí po slevě pouhých 80 Kč/m². Nízké nájemné vychází vstříc slabším sociálním skupinám a je jakousi prevencí proti bezdomovectví. Současně probíhá privatizace bytového fondu a počet městských bytů se bude i na dále snižovat tak, aby pokrýval právě potřeby sociálního bydlení, případně potřeby občanů zejména z MČ Praha 9, kteří se bez vlastního zavinění dostali do potíží (samoživitelé, senioři, zdravotně handicapovaní).

6) Bezbariérová Devítka

V MČ Praha 9 máme vytipována místa s problémovou dostupností pro vozíčkáře. Úzce spolupracujeme s Pražskou organizací vozíčkářů a postupně je měníme na bezbariérová. Ve spolupráci s Dopravním podnikem se snažíme dále rozšiřovat počet nízkopodlažních spojů MHD, které naši městskou část obsluhují.

7) Devítkové homeless blues

Významným počinem v řešení problematiky bezdomovectví je realizace buňkového bydlení pro lidi bez domova. Přidělení unibuňky a domluvení se na pravidlech vzájemné spolupráce s MČ Praha 9 jim pomáhá k postupnému znovuzačlenění do společnosti. Vše funguje za minimální náklady ke spokojenosti obou stran.

Zpočátku jsme tento projekt realizovali v naprosto neutěšených prostorách pod Vysočanskou estakádou. Dříve zdevastovaná oblast plná černých skládek a nekontrolovatelného nepořádku nyní slouží jako zázemí pro lidi bez domova, kteří jsou ochotni svou situaci aktivně řešit. Oblast se změnila takřka k nepoznání a nejen proto, že zde vyrostl skatepark. Obdobná oblast, i když rozsahem menší, byla pro bezdomovce vyčleněna také v místech bývalého staveniště za Poliklinikou Prosek. Mnoho zde žijících bezdomovců se zapojuje do úklidu v ulicích MČ Praha 9.

Zároveň s těmito opatřeními usilujeme o to, aby se hl. m. Praha finančně podílelo na prevenci bezdomovectví a řešení problémů s ním spojených.

ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-6-zdravotnictvi-obr4

8) Drogová prevence

Mnoho kroků podnikáme také v oblasti drogové prevence. Připravujeme zmapování drogové scény, intenzivně pracujeme na omezování dopadů drogových závislostí na okolí. Sem patří i sběr použitých injekčních stříkaček, a především preventivní prohlídky pískovišť a dětských hřišť. V tom budeme i nadále pokračovat. K realizaci máme připravenou i sérii přednášek zaměřených na drogovou problematiku.

ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-6-zdravotnictvi-obr5

Splnili jsme, co jsme slíbili:

 • Rozšířili a zkvalitnili jsme služby na Poliklinice Prosek
 • Neustále rozvíjíme péči o seniory a zdravotně handicapované
 • Pečujeme o pacienty s civilizačními chorobami včetně Alzheimerovy
 • Sociální bydlení máme pro ty, kteří pomoc skutečně potřebují
 • Aktivně řešíme problémy spojené s bezdomovectvím