Konkrétní závazky pro MALOU A EFEKTIVNÍ RADNICI PRO OBČANY

Radnice je tu pro občany, ne občané pro radnici. Naším cílem je malá, efektivní radnice, přívětivá pro své občany.

Naše závazky:

 • Zefektivňování práce úřadu
 • Další zkvalitnění poskytovaných služeb (mimo jiné zavedení možnosti internetového objednání na konkrétní odbor na určitou hodinu)
 • Rozšíření digitalizace, otevřená radnice
 • Dodržování řádné správy majetku
 • I nadále získávat strategické nemovitosti na území MČ Praha 9
 • Pokračovat ve spolupráci se zájmovými spolky, SVJ a bytovými družstvy
 • Stále vyvíjet tlak na stát, aby dostatečně pokrýval náklady spojené s výkonem státní správy

1) Další zkvalitňování poskytovaných služeb MČ Praha 9 je dynamicky se rozvíjející městskou částí.

Za posledních deset let v ní počet obyvatel vzrostl o 15 %, dnes jich zde žije 58 281. Nebude to trvat dlouho a přivítáme 60 000. občana. Naší prioritou je i přes tento trend nadále udržet počet zaměstnanců na Úřadu MČ Praha 9 na stabilní úrovni. Úřad MČ Praha 9 je vyhledávaným místem pro pořízení občanských průkazů nebo cestovních pasů i pro obyvatele bez trvalého pobytu v Praze 9 a každoročně dochází k navyšování počtu vydaných osobních dokladů. Naší prioritou je zachovat kvalitu, rozsah a rychlost poskytovaných služeb v této oblasti. Jak si při zkvalitňování služeb vedeme, dokládá např. významné celopražské srovnání městských částí „Město pro byznys“, v jehož rámci jsme v roce 2017 převzali ocenění za druhé místo. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí jednotlivé městské části ve dvou kategoriích – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Chceme, aby se občan na radnici dobře orientoval a v co možná nejkratším čase vyřídil potřebné záležitosti. Z tohoto důvodu plánujeme zavést možnost internetového objednání na konkrétní odbor na určitou hodinu. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-1-efektivni-radnice-graf12

2) Digitalizace, otevřená radnice

Jako jedni z prvních v Praze jsme zavedli „rozklikávací“ rozpočet, digitální úřední desky a zveřejňování smluv, aby byl přehled o činnosti MČ Praha 9 co nejjednodušší. Také zasedání zastupitelstva mohou občané sledovat prostřednictvím on-line přenosů a získat tak přehled o tom, jak zastupitelé hájí jejich zájmy. Naší snahou je, aby se co možná nejvíce občanů zapojilo do aktivního dění v Praze 9 a svými podněty přispělo k rozvoji městské části. Pro rozhodování je zásadní znát názory občanů, ať už zazní formou diskuze na sociálních sítích, při veřejných projednáváních, vyplynou ze spolupráce s SVJ, nebo z anket. Připomeňme loňskou anketu, v níž občané rozhodovali, zda má radnice koupit pozemky u stanice metra Střížkov a rozšířit na ně sousední park Přátelství. V hl. m. Praze byla ojedinělá svým rozsahem (vyjádření jsme získali od 4000 našich obyvatel) i finančními náklady, které ve srovnání s cenou referenda byly minimální. Coques personnalisées iphone Takovouto efektivní cestou půjdeme i v dalších klíčových případech týkajících se naší městské části. Dále na webových stránkách MČ Praha 9 připravujeme interaktivní portál, jehož prostřednictvím budou moci lidé jednoduše zadat podnět či návrh na vylepšení. Pro rychlejší komunikaci s radnicí posílíme roli sociálních sítí. coque iphone 4 K lepšímu přehledu občanů o dění v Praze 9 by měl přispět informační SMS kanál, jehož prostřednictvím bude radnice informovat o aktualitách v okolí jejich bydliště (například blokovém čištění ulic nebo kulturních akcích). Prostřednictvím SMS zpráv zavedeme službu, která včas upozorní na datum konce platnosti občanského průkazu nebo cestovního pasu. coque iphone 6 plus ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-1-efektivni-radnice-graf3

ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-1-efektivni-radnice-obr23) Řádná správa majetku, získávání strategických nemovitostí na území MČ Praha 9

Dlouhodobě se snažíme získávat takové nemovitosti, které jsou klíčové pro rozvoj zeleně, volnočasových aktivit a infrastruktury v Praze 9. Nechceme připustit necitlivé zahušťování stávající zástavby a nechceme zde pozemky, o které se majitelé řádně nestarají. Získáním pozemků od hl. města v oblasti Jizerky a Teplické ulice se nám podařilo zamezit zahušťování zástavby uvnitř těchto vnitrobloků. Podobně jsme dohodou s vlastníkem pozemků v oblasti Střížkovské a Děčínské (kde se dnes staví, je území Prahy 8, nikoliv Prahy 9) a odkoupením pozemků od společnosti OC9 zablokovali masivní výstavbu v dalších již zastavěných lokalitách. Takových příkladů je mnohem více a dále se jim věnujeme v kapitole Životní prostředí. Coques personnalisées pas cher Díky tomuto úsilí lze aktivně řešit problémy s parkováním (výstavba parkovacího domu u Billy, připravuje se parkování u Polikliniky Prosek), v sociální a zdravotní oblasti (získali jsme pozemky u prosecké polikliniky směrem k Liberecké ulici) nebo ve školství (zajistili jsme pozemky pro realizaci nové ZŠ a MŠ U Elektry). V tomto trendu chceme pokračovat i v dalších letech. coque samsung a10 Podařilo se nám také získat budovu hostince U Brabců, které hrozila demolice. Letos na podzim začne její rekonstrukce a následně bude objekt sloužit nejen jako restaurace se společenským sálem, ale i jako zázemí pro spolkovou činnost. Pokud vyčíslíme politiku získávání a prodeje nemovitého majetku, pak po osmi letech platí, že zastupitelé projednali desítky návrhů, ze kterých MČ Praha 9 získala celkem 109 pozemků o výměře 94 041 m² a hodnotě 400 milionů korun podle cenové mapy. coque samsung j3 Vezmeme-li v úvahu, že jejich velkou část tvořily stavební pozemky, pak je jisté, že tržní cena plochy představující více než dvě Václavská náměstí bude podstatně vyšší než uvedených nominálních 400 milionů korun.

ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-1-efektivni-radnice-obr3

4) Spolupráce se zájmovými spolky, SVJ a bytovými družstvy

V Praze 9 působí ke spokojenosti místních obyvatel celá řada spolků. I nadále je budeme podporovat v jejich činnosti. Pravidelně se také scházíme se zástupci SVJ a bytových družstev, od nichž přichází řada užitečných podnětů pro zlepšení života v MČ Praha 9. Také v tom chceme nadále pokračovat. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-1-efektivni-radnice-obr4

5) Tlak na dostatečné pokrytí nákladů státní správy

V roce 2014 jsme se ve svém programu zavázali, že přes omezené možnosti otevřeme na „pražské půdě“ diskuzi o nutnosti změn dotační politiky Prahy vůči městským částem. To jsme udělali a dohodli se se všemi pražskými městskými částmi na společném postupu. Výsledkem bylo zvýšení příspěvek na obyvatele Prahy 9 o čtvrtinu! Vedle toho budeme nadále pokračovat v úsilí, aby stát za objednanou službu také platil. Považujeme za nepřijatelné, že každoročně musíme dávat zhruba 20 milionů korun ze svého rozpočtu na dokrytí nákladů výkonu státní správy. Obdobnou iniciativu budeme vyvíjet i v celkovém přerozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci rozpočtového určení daní. coque samsung s8 Zastáváme názor, že v jeho rámci není pro hlavní město vyčleněna dostatečná částka. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-1-efektivni-radnice-obr5

Splnili jsme, co jsme slíbili:

 • Při stále rostoucím počtu obyvatel MČ Praha 9 jsme nezvýšili počet úředníků
 • Zkvalitnili a rozšířili jsme poskytované služby
 • Digitalizací jsme přispěli k větší transparentnosti práce radnice
 • Získali jsme do vlastnictví strategicky významné pozemky na území MČ Praha 9
 • Spoluprací se zájmovými spolky, SVJ a bytovými družstvy se nám daří zlepšovat prostředí pro život v MČ Praha 9
 • Společným postupem s ostatními pražskými městskými částmi jsme se zasadili o zvýšení finančního příspěvku na obyvatele od hl. m.