KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY: 2. V rozpočtu

Naše priority:

Devítka bez dluhů

Definice rozpočtových priorit

Snižování běžných nákladů

Posilování kapitálových výdajů: získávání prostředků mimo rozpočet Prahy 9

Pokračování v privatizaci

Podpora malých a středních podnikatelů

I když kapitola o rozpočtu není nikdy příliš čtivá, je nutné si uvědomit, že bez finančních zdrojů není možné realizovat žádnou z dalších kapitol, tedy žádné zlepšení pro Prahu 9 a její obyvatele. Pro ODS Praha 9 je zásadním závazkem a prioritou získávat pro Prahu 9 finanční prostředky a účelně s nimi hospodařit.

 

1.) Devítka bez dluhů

MČ Praha 9 pod vedením ODS dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Případné plánované rozpočtové schodky jsou kryty Fondem rozvoje a rezerv, tedy finančními prostředky uspořenými z minulých let. Jednou z největších priorit devítkové ODS je nadále usilovat o dlouhodobě vyrovnané rozpočty. Vzhledem k vývoji HDP nelze bohužel v blízké budoucnosti očekávat navýšení příjmů. Na druhé straně neustále se zvyšující počet nově narozených dětí, stejně jako počet obyvatel v důchodovém věku (viz. Coques personnalisées iphone grafy v dalších kapitolách), zvyšuje výdaje. Z hlediska současného stavu lze zjednodušeně konstatovat, že zatímco příjmy se nebudou zvyšovat, u nákladů můžeme očekávat růst. Proto je zapotřebí redefinovat rozpočtové priority, abychom mohli pokračovat s dalším snižováním běžných výdajů. Jedině touto cestou bude možné i v budoucnu udržovat rozpočty Prahy 9 nadále vyrovnané.

1

2.) Definice rozpočtových priorit

Na prvním místě čeká Devítku v blízké budoucnosti zcela zásadní investice, a to stavba nové základní školy ve Vysočanech. Za další důležité investice považujeme pokračování rozvoje a revitalizace parků a zelených ploch Prahy 9 a rozšiřování parkovacích kapacit. V případě péče o seniory a výstavby nového domova seniorů budeme hledat investory, se kterými bychom tyto projekty financovali. Výše uvedené rozpočtové priority a řadu dalších v oblasti kapitálových výdajů pak najdete podrobně rozepsané v jednotlivých kapitolách na dalších stranách našeho volebního programu.

3.) Snižování běžných výdajů

Dlouhodobé snižování běžných výdajů je pro nás jednou z priorit. Definicí rozpočtových priorit nastiňujeme cestu, kterou se chceme ve snižování běžných výdajů vydat.

2

4.) Posilování kapitálových výdajů: získávání prostředků mimo rozpočet Prahy 9 (SFŽP; EU a jiné)

Peníze z vnějších zdrojů jako jsou fondy EU, Státní fond životního prostředí, nebo Hlavní město Praha hrají z pohledu kapitálových výdajů pro rozvoj Prahy 9 zcela zásadní význam, a proto věnujeme a věnovat budeme velké úsilí pro jejich získávání. coque iphone pas cher

Celkem se nám v minulém volebním období podařilo získat nebo dosáhnout schválení dotací za více než 180 milionů korun, což je více než jeden celý investiční rozpočet za kalendářní rok (od roku 2011). Zjednodušeně lze uvést, že jsme investiční tempo každého roku zrychlili o téměř celou jednu čtvrtinu, ze čtyř investičních let je jich tedy 5. Mohlo tak být realizováno mnoho projektů, které byly prospěšné pro obyvatele Devítky: zateplení mateřských škol, zateplení základních škol Novoborská, Litvínovská a Balabenka, Polikliniky Prosek, rekonstrukce náměstíčka na Starém Proseku, byl pořízen zametací stroj snižující prašnost, v rámci projektu INVOLVE a tzv. „měkkých“ projektů čerpáme finanční prostředky na projekt parku Balabenka. Ze Státního fondu životního prostředí bychom měli získat více jak 10 milionů na vytvoření 16 stání pro podzemní kontejnery.

Úsilí v získávání finanční podpory od Hlavního města prostřednictvím účelových investičních dotací jsme soustředili především do oblasti školství. coque samsung j3 Podařilo se získat dotaci na nástavbu pavilonu Šluknovská, revitalizaci sportovního areálu při ZŠ Na Balabence, rekonstrukci vnitrobloku Rumburská Bílinská, získali jsme dotaci na důležitou rekonstrukci domu sociálních služeb Hejnická (včetně stacionáře pro postižené Alzheimerovou chorobou), na úpravu veřejných prostranství na sídlišti a na rekonstrukci objektu záchranné služby při Poliklinice Prosek.

V roce 2011 se nám podařilo získat dotaci na postavení nového pavilonu při MŠ u Vysočanského pivovaru a úpravu dalších vnitrobloků. coque samsung a70 V roce 2012 jsme pak získali prostředky na výstavbu pavilonu U Nové školy. V roce 2013 po změně vedení na HLMP, se nám nepodařilo získat žádnou investiční dotaci a v roce 2014 jsme dostali finance na výstavbu nového pavilonu Litvínovská Veltruská a vytvoření nové třídy při nové školce MŠ Kytlická.

Řada investičních prostředků byla na našem území investována za úsilí našich radních mimo rozpočet Prahy 9. Namátkou lze uvést jako ty největší třeba rekonstrukci tramvajové trati Poděbradská včetně nové zastávky Kabešova (vyřizovali Tomáš Holeček a Tomáš Portlík), nebo například úpravu koryta a okolí Rokytky, které se nyní mění v největší soustavu parků propojených mezi sebou v Praze. Obě tyto významné investiční akce znamenají objem finančních prostředků přesahující 150 milionů.

5.) Pokračování v privatizaci

Dlouhodobě zastáváme názor, že nejlepším správcem majetku je sám vlastník, a proto jsme splnili svůj slib z roku 2010 a předložili kompletní harmonogram privatizace bytů na Praze 9 do roku 2018, ve kterém jsou zahrnuty všechny bytové domy. Pokusíme se privatizaci v rámci možností urychlit nad rámec schváleného harmonogramu.

6.) Podpora malých a středních podnikatelů

Devítka se podle svých možností snaží o nepřímou podporu malých a středních podnikatelů. S výhercem soutěže o podnikatele Devítky (2011) jsme navázali úspěšnou spolupráci, jejímž výsledkem je největší outdoorové cvičiště v Praze – Fitness stezka Rokytka. V tomto úspěšném a oblíbeném projektu chceme rozhodně pokračovat. S producenty pořádajícími kulturní akce spolupracujeme dlouhodobě na tom, aby u nás bylo pokud možno co nejvíce kulturních a společenských akcí, které Devítku zviditelní a umožní malým a středním podnikatelům v okolí takových akcí nabízet své služby. Plánujeme aktualizovat i interaktivní mapu nabídky služeb a zboží Devítky tak, aby si v moderní době mohl každý „zákazník“ najít v blízkosti svého bydliště obchod, který na Devítce hledá. Prostřednictvím možnosti vyjadřovat se k územnímu plánu se budeme snažit o to, aby vedle výstavby bytů byla nová zástavba doplněna o adekvátní nabídku služeb nebo zboží. Více podpory chceme vyslat směrem ke kulturním a zájmovým spolkům, neboť právě ty se staly v posledních letech důležitou a nedílnou součástí života Devítky. Více informací najdete v dalších kapitolách tohoto programu.

3

Splnili jsme, co jsme slíbili:

Vyrovnané hospodaření

Maximální využití prostředků z fondů EU, státního rozpočtu a rozpočtu hl. coque iphone xr m.