Jak se sestavuje rozpočet, když příjmy stále klesají a výdaje rostou

Coby místostarosta odpovědný za finance deváté městské části jste sestavoval rozpočet popáté. Je to se zkušenostmi jednodušší? Každá zkušenost se cenní, nicméně sestavování rozpočtu má svá pravidla. Už v říjnu jsme začali sbírat požadavky na výdaje jednotlivých kapitol a hodnotili předpokládané příjmy. Ke všemu se vyjadřovali členové jednotlivých komisí a následně i rozpočtová komise, která návrh rozpočtu doporučila ke schválení Radě MČ Praha 9. Po schválení v radě návrh projednal finanční výbor a doporučil ke schválení zastupitelstvu. Zastupitelé pak pro něj zvedli ruku 10. března.   Stalo se už tradicí, že součástí příjmů rozpočtu deváté městské části nejsou žádné prostředky, které by byly získány zadlužením. Nicméně příjmy ze státního rozpočtu i rozpočtu hlavního města Prahy rok od roku klesají… Příjmy ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy jsou spolu s vlastními příjmy, převody z hospodářské činnosti a naspořenými financemi z minulých let součástí příjmů rozpočtu městské části. coque samsung j3 A příjmy ze státního rozpočtu průběžně od roku 2010 klesají a nic nenasvědčuje tomu, že by příspěvek na výkon státní správy začal opět růst navzdory tomu, že stát na nás navaluje další a další povinnosti. Třetím rokem například stát neproplácí příspěvek na žáka ve výši 4 508 000 korun.   Na jedné straně zvyšující se povinnosti radnic, na druhé straně klesající příspěvky na financování výkonu státní správy. Jak lze tuto disproporci odstranit? Normativy, které by jasně stanovily minima a maxima hrazená státem za objednané služby. Radnice by pak věděly, za kolik a jak budou tyto služby pokrývat.   O mnoho lépe se nevyvíjí ani dotace z rozpočtu hlavního města Prahy. Nebo se snad situace pro letošní rok zlepšila? Nezměnila. Máme nejnižší možné neinvestiční dotace na jednoho obyvatele ve výši 2400 Kč. Změnou metodiky výpočtu obyvatel v roce 2013 (podle níž klesl počet obyvatel Prahy 9) přišla naše městská část více než o 5 milionů Kč. Pro letošní rok sice tento příspěvek vzrostl na 2500 Kč, ale stále je to málo. Navíc dotační systém znevýhodňuje okrajové městské části, které sice získávají částku na jednoho obyvatele, ale zvýší-li se jejich počet, nejsou v tomto příspěvku zahrnuty investiční náklady na rozvoj infrastruktury. Pokud se tedy tento zastaralý a dnešní době neodpovídající systém nezmění, nemůžeme očekávat zvýšení příjmů z dotací hl. m. Prahy.   Jak by se měl změnit? Chtěli bychom, aby systém dotací zásadně zohledňoval investice do infrastruktury (např. coque iphone 7 plus mateřských a základních škol) a následně náklady na jejich provoz. Nebo druhou cestou je zvýšení minimálního příspěvku na jednoho obyvatele. V roce 2007 byla jeho výše 2200 Kč, v roce 2008 se zvýšila na 2300 Kč a od roku 2009 do letoška byla 2400 Kč. Minimální dokrytí se po pěti letech tedy zvýšilo pouze o 100 Kč na obyvatele a přitom daňové příjmy hlavního města Prahy loni vzrostly o 2,3 miliardy. Pokračujeme tedy ve starém systému ještě s horšími pravidly. A pokud by se do minimálního příspěvku na jednoho obyvatele promítla také inflace, měly by jednotlivé městské části dostávat minimální příspěvek na obyvatele ve výši 2900 Kč, nikoliv pouhých letošních 2500 Kč.   V rozpočtu pro letošní rok počítáte s vlastními příjmy, z nich větší část tvoří daň z nemovitosti, ve výši zhruba 55 milionů korun. Není to málo? Pro odhad příjmů jsme opravdu spíše konzervativnější a očekáváme méně, než je skutečnost. Ale lepší je být příjemně překvapen než nepříjemně zaskočen. A u daně z nemovitosti bych se rád zastavil. Je totiž jedinou výraznější částkou, která jde přímo do rozpočtu městské části. Coques personnalisées huawei Její výši ovšem schvaluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy a my ji nemůžeme přímo ovlivnit. Chtěli bychom proto, aby více našich příjmů bylo nezávislých na jiných rozpočtových organizacích. Rádi bychom například otevřeli diskuzi o nahrazení daně z nemovitosti místním poplatkem, který by si městské části mohly stanovovat samy. coque samsung j5   Jakou výši v příjmech městské části činí finance z hazardu? To dnes nelze říci. Peníze z hazardu na rozdíl od minulých let nejsou součástí návrhu rozpočtu, protože je nezískáváme prostřednictvím správních a místních poplatků, ale v podobě dotace od hl. m. Prahy. Coques personnalisées iphone V rozpočtových příjmech nejsou ani účelové a neúčelové dotace od hl. m. Prahy, Státního fondu životního prostředí a Evropských fondů. Ty se účtují až ve chvíli, kdy jsou schváleny.   Jak důležité jsou tyto dotace (od hl. coque samsung note m. Prahy, Státního fondu životního prostředí a Evropských fondů) pro rozpočet Devítky? Velmi. Bez nich by nevznikla celá řada investic. Od roku 2010 jsme získali téměř 180 milionů korun, z nichž bylo financováno zateplení mateřských a základních škol, rekonstrukce náměstí na Starém Proseku, pořízení zametacího stroje na snížení emisí, vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad, nástavba pavilonu Mateřské školy Šluknovská, nový pavilon Mateřské školy U Nové školy, nová MŠ v Kytlické, revitalizace sportovního areálu při ZŠ Na Balabence, rekonstrukce vnitrobloků Rumburská a Bílinská. Rekonstruovali jsme středisko záchranné služby při Poliklinice Prosek, vybudovali stacionář pro lidi trpící Alzheimerovou a dalšími chorobami, posílili činnost Českého červeného kříže v Praze 9. Důležité jsou pro Devítku také finanční prostředky, které investuje hl. m. Praha a jeho organizace, v minulosti např. do rekonstrukce tramvajové trati v Poděbradské ulici, nebo do úpravy koryta Rokytky, což je důležité pro vytváření klidové zóny Rokytka.   Co chcete z těchto fondů financovat letos? Zateplení střediska sociálních služeb v Harrachovské a Českolipské, realizovat Park Srdce, právě probíhající revitalizaci Parku Balabenka stejně jako probíhající investici do nového polyfunkčního pavilonu při ŽS Litvínovská. Pokud se nám podaří získat prostředky od hl. m. Prahy, chceme nahradit starý pavilon MŠ U Vysočanského pivovaru. Celkově bychom na tyto investice chtěli získat části kolem 40 milionů korun.   Které investice budou mít letos zelenou? Především ty ve školství. Proto jsme také kapitole školství, mládež a sport zvýšili rozpočet, když rozpočty ostatních kapitol zůstaly zhruba na úrovni loňského roku. Po investicích do mateřských škol, kdy se nám rekordně podařilo zvýšit počet míst v MŠ o 391, se nyní musíme soustředit na zvyšování počtu míst v základních školách. V prvním kroku musíme připravit projektovou dokumentaci k rozšíření ZŠ Špitálská a ZŠ Novoborská, k vybudování nové ZŠ U Elektry, abychom v budoucích letech splnili svoji zákonnou povinnost a zajistili povinnou školní docházku dětem z Prahy 9.   Pokud se tedy Praha 9 bude rozvíjet takovým tempem jako doposud, kdy počet obyvatel za posledních deset let reálně vzrostl o více než 10 tisíc, což se promítá i do rostoucích výdajů MČ Praha 9, např. investic, ale na druhou stranu – jak jsme o tom mluvili – nejsou zohledňovány příjmy do rozpočtu, směřuje Devítka k tomu, že výdaje převýší příjmy. Co pak? Výdaje v rozpočtu MČ Praha 9 dlouhodobě snižujeme. Výjimku představuje letošní rok, kdy se snažíme o získání vyšších příspěvků do rozpočtu. Podle toho, jak bude naše snaha úspěšná, zvolíme tempo mandatorních výdajů. Pokud uspějeme, služby, které naše městská část poskytuje, nebudeme omezovat. V opačném případě bude nutné sáhnout k tvrdším opatřením.   Čeho by se případné omezení výdajů týkalo? Nemyslím si, že by bylo rozumné krátit výdaje tak, že v každé rozpočtové kapitole by se výdaje snižovaly rovnoměrně.